تامین قطعات و هواکش های مکنده، فن های اگزاست و تخلیه هوا