تجهیز کارخانه به فن سفارشی،کانال 40، زانو، فیلتر و نازل استیل