تامین سیستم های اگزاست و مکش برای تخلیه هوای درونی و جایگزینی آن با فرش ایر با تعبیه پلاگفن های کابینتی مجهز به سیستم های فیلتراسیون صنعتی