طراحی و ساخت پروانه های فوروارد کولری و فن های اگزاست و تخلیه هوا