تجهیز مجموعه کارخانجات قطعه سازی میثاق به سیستم های سرمایش کولر های صنعتی ۲۴۰۰۰