تامین قطعات، سیستم اگزاست و تخلیه هوا، پروانه های صنعتی