تامین سیستم های اگزاست و تخلیه هوا، فن ها و پلاگفن های کابینتی