طراحی و ساخت سه سایز 10-10 9-9 10-8 فن سه دور مطابق نمونه کامفری ایتالیا و پروانه های کندانسوری 90