طراحی و ساخت سیستم های لجنکش هانته صنعتی وتامین انواع پروانه های بکوارد در سایز های +180