تامین سیستم های سرمایشی با کولر های صنعتی24000 برای انبار ها و سالن های تولید، سیستم های فیلتراسیون صنعتی، سیستم های اگزاست و تخلیه هوا، فن های سانتریفیوژ، سیستم های کنترلی جریان هوا، قطعات و پروانه های صنعتی، فن انتقال مواد، سایکلون انتقال مواد