تامین سیستم های اگزاست و فن های فشار منفی، فن های سانتریفیوژ سایز ۴۵۰ مدل فولی تسمه