تامین سیستم های اگزاست و فشار منفی، فن های سانتریفیوژ بکوارد