تامین سیستم اگزاست و فشار منفی، فن های سانتریفیوژ بکوارد