تجهیز آشیانه هواپیمایی کیش ایر به سیستم های سرمایشی کولر صنعتس ۲۴۰۰۰