تجهیز آشیانه هواپیمایی ماهان به سیستم های سرمایشی کولر صنعتی ۲۴۰۰۰