تامین قطعات، فن های مکنده و اگزاست و پروانه های صنعتی