سیستم های اگزاست و فشار منفی، اگزاست فن ها و هواساز