پروانه دبل بکوارد تیپ کامفری ایتالیا سایز800

Backward Double Impeller

 پروانه دبل  بکوارد تیپ کامفری ایتالیا سایز800 - Backward Double Impeller

پروانه دبل بکوارد تیپ کامفری ایتالیا سایز800 اس تی پی اس

Backward Double Impeller



قیمت پروانه بکوارد   42,822,720 تومان

تعداد :