پروانه دبل بکوارد تیپ کامفری ایتالیا سایز 500

Backward Double Impeller

 پروانه دبل بکوارد تیپ کامفری ایتالیا سایز 500 - Backward Double Impeller

پروانه دبل بکوارد تیپ کامفری ایتالیا سایز 500 اس تی پی اس

Backward Double Impellerقیمت پروانه بکوارد   14,150,752 تومان

تعداد :