کنفرانس دستگاه ضدعفونی کننده

دومین کنفرانس خبری دستگاه ضدعفونی کننده محیط و نفرات

بیست و چهارمین سالروز تولد شرکت صنایع تهویه پارس سعید

سومین کنفرانس معرفی دستگاه ضدعفونی کننده محیط و نفرات با استفاده از اشعه ی پنهان uv